Energy Centre České Budějovice  
Poradenství Stavby a rekonstrukce domů Vytápění Úspory energie Obnovitelné zdroje Bezplatně a nezávisle


Poradenstvi
Pro veřejnost
Pro města a obce
Pro školy
Pro firmy
Projekty EU
ECČB
ZASÍLÁNÍ AKTUALIT

Zelená linka


vytisknout stránku
PF_2017.JPG


VH2016.JPGJihočeši a Hornorakušané mají k sobě blízko nejen jako dva sousední regiony, ale i mentalitou. To bylo mimo jiné konstatováno na jednání valné hromady spolku Energy Centre České Budějovice (ECČB), která se konala 28. listopadu v Českých Budějovicích. Na jednání se sešli zemský rada Horního Rakouska, člen hornorakouské vlády, Dr. Michael Strugl s náměstkem primátora Českých Budějovic, Ing. Petrem Holickým a vedoucím odboru regionálního rozvoje Jihočeského kraje, Ing. Lubošem Průchou. Dále se valné hromady zúčastnili zástupci Jihočeské hospodářské komory, Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, společnosti E.ON a dalších organizací.

ECČB funguje jako platforma pro spolupráci s Horním Rakouskem již osmnáct let. Během své existence realizovalo řadu přeshraničních projektů v oblasti efektivního hospodaření s energií, výstavby a rekonstrukce energeticky úsporných budov, vytápění, využívání obnovitelných zdrojů energie a podpory nových technologií. Jihočeská veřejnost, firmy i veřejná správa využívají ECČB jako bezplatné a komerčně nezávislé poradenské středisko, které mimo jiné provádí zjišťování tepelných úniků z budov pomocí termovizní kamery, zpracování energetických posudků a analýz apod. V rámci své osvětové činnosti se ECČB soustředí na spolupráci se školami (vzdělávací programy pro žáky, zážitkové exkurze, brožury). Letošním větším projektem je projekt „České Budějovice a čistá mobilita", který je realizován ve spolupráci se statutárním městem České Budějovic a za finanční podpory Ministerstva životního prostředí a spolkové země Horní Rakousko. Valná hromada odsouhlasila zprávu o činnostech ECČB za uplynulý rok a schválila pracovní program pro rok 2017. V popředí pozornosti bude i nadále vzájemná výměna informací a zkušeností mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem a podpora energeticky úsporných opatření a zavádění nových technologií v obou regionech.Oborové sdružení Stavebnictví a územního rozvoje při Jihočeské hospodářské komoře spolu s poradenským střediskem Energy Centre České Budějovice Vás v úterý 13.12.2016  od 8:30 do cca 11:00 hod. zvou do velké zasedací místnosti v budově Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích na ranní kávu, prezentaci a diskuzi na téma: Situace na trhu s energiemi - kdo se v tom má vyznat?

Účast na akci je bezplatná. více informací naleznete v pozvánce.

rano_2.JPG
 Děkujeme všem, kdo se zapojili do fotografické soutěže v rámci projektu České Budějovice a čistá mobilita. Od května do října jsme obdrželi více než 100 soutěžních příspěvků a nebylo jednoduché z nich vybrat 6, jejichž autoři obdrží některou z cen.

Ceny výhercům budou předány na vernisáži výstavy vybraných fotografií (nejen vítězných), která se bude konat ve čtvrtek 24.11.2016 v 16:00 hod. v přízemí Magistrátu města České Budějovice (vchod č.3), a na kterou jste všichni srdečně zváni! Fotografie si zde budete moci prohlédnout až do 24.1.2017.

Oceněni budou autoři následujících fotografií:


ocenene fotografie.JPG

Loga_linear_EON_Asociace_2.JPG

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí. www.sfzp.cz     www.mzp.ct     www.cb-cistamobilita.czvytapeni1.JPGČastým dotazem bývá, jaká je aktuální možnost dotace na výměnu zdroje vytápění. Tato oblast byla podporována výhradně v rámci programu Nová zelená úsporám. Nicméně od letošního roku vstoupil do hry zcela nový dotační program Kotlíkové dotace. Program se tentokrát týká celé republiky a převzal prim hlavního dotačního titulu na výměnu zdroje na vytápění v rodinných domech. Jedním z důvodů pro spuštění programu jsou zároveň změny v zákoně o ochraně ovzduší, kdy po roce 2022 nebude možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle (1. a 2. emisní třída). První výzvu má již většina krajů úspěšně za sebou a zájem domácností byl obrovský. To znamená, že původně vyčleněná třímiliardová částka je ve většině krajů bezezbytku vyčerpána a jsou i kraje, kde počet žádostí výrazně překročil původně vymezené prostředky. Další vlna (z celkových tří) by měla být spuštěna po dvou letech, nicméně většina krajů má zájem, aby další kolo příjmu žádostí bylo spuštěno co nejdříve. Je tak pravděpodobné, že příjem žádostí se spustí v roce 2017. A na jaká opatření program cílí?

Předmětem dotace je výměna stávajících neekologických kotlů na pevná paliva (dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním za:

- kotel na pevná paliva (varianta automatický kotel nebo kotel s ručním přikládáním – zde je ale požadavek na současnou instalaci akumulační nádrže o min. objemu 55l/kW výkonu kotle)

- tepelné čerpadlo

- plynový kondenzační kotel

Na které zdroje se podpora v Kotlíkové dotaci nevztahuje?

Dotaci nelze poskytnout: na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním; kotle spalujícího výhradně biomasu za nový kotel spalující uhlí a lokální topidla (krbová kamna, krby), pokud jsou hlavním zdrojem vytápění (na tuto variantu lze žádat z programu NZU).

Aby mohli být nové zdroje podpořeny, musí splňovat nejpřísnější ekologické limity (tzv. ekodesign). Z toho důvodu byl vytvořen seznam výrobků, který je průběžně aktualizován a z kterého je nutné kotel či tepelné čerpadlo vybrat. Seznam je k dispozici na stránkách zde.

Zároveň je nutné, aby instalaci zařízení na biomasu nebo tepelná čerpadla prováděly osoby s příslušným oprávněním. Seznam těchto osob je k dispozici zde.

Spolu s výměnou zdroje je také potřeba obrátit se na energetického specialistu, jelikož dalším požadavkem je nutnost provést zároveň tzv. mikroenergetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu (např. dílčí zateplení jednotlivých konstrukcí, oprava fasády či dílčí výměna výplní otvorů). Vyjímku tvoří rodinné domy, které již dříve prošly nějakou rozsáhlejší rekonstrukcí a zateplením a prokáží průkazem energetické náročnosti, že objekt nespadá do horší kategorie nežli „C“. Pak není nutné provádět žádná tzv. mikroenergetická opatření. A právě doporučení mikroenergetického opatření nebo zpracování průkazu musí zajistit energetický specialista s druhem oprávnění – energetická certifikace budov. Seznam osob je dostupný zde.

Výše dotace se odvíjí od zvoleného typu nového zdroje a je omezena max. 150 tis. Kč způsobilých výdajů:

70% lze získat v případě varianty kotle spalujícího uhlí

75% lze získat v případě varianty kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle

80% lze získat v případě varianty kotle výhradně na biomasu nebo tepelného čerpadla

Pokud tedy dosáhnete na nejvyšší možné způsobilé výdaje 150 tis. Kč a zvolíte tepelné čerpadlo, dotace dosáhne výše 120 tis. Kč. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout samozřejmě výdaje na pořízení a zapojení zdroje, případně akumulační nádrže, ale i náklady na mikroenergetické opatření a služby energetického specialisty.

Aktuálně:

Jihočeský kraj měl k dispozici v letošní výzvě 303 mil. Kč. Příjem žádostí byl ukončen na konci března letošního roku s tím, že žádosti překročily vymezené prostředky. Nyní je tedy nutné počkat na vyhlášení podmínek druhého kola, které by mohly být známy v průběhu příštího roku s následným spuštěním příjmu žádostí.

Je třeba dát si také pozor na konkrétní znění podmínek daného kraje, kam žadatel spadá a kde bude jeho žádost administrována, jelikož některé parametry či způsob administrace se kraj od kraje mohou lišit.

Pracovníci Energy Centre České Budějovice se aktivně zapojili do první vlny Kotlíkové dotace. Zájem ze strany žadatelů byl značný. Občané Jihočeského kraje využívali jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických specialistů spojených s návrhem mikroenergetických opatření, zpracováním průkazu energetické náročnosti nebo i pomoc s přípravou a vyplněním žádosti.

Program Nová zelená úsporám běží za stávajících podmínek od konce října 2015, kdy byla vyhlášena kontinuální výzva, v rámci které je možné žádat až do konce roku 2021. Za první půlrok bylo dle vyjádření ministra ŽP podáno přes 5 tisíc žádostí za více než jednu miliardu korun. Zásadní výhodou této výzvy je zcela jistě zrychlení administrace a vyplácení dotace, jelikož nehrozí, že by se žádosti akumulovaly. Žadatelé i projektanti si již zvykli, že není potřeba chvátat a mohou si svou žádost a podklady v klidu připravit.

Program cílí na majitele rodinných domů po celé republice a majitele bytových domů na území Prahy. Vlastníci bytových domů mimo Prahu mohou čerpat dotace na obdobná nízkoenergetická opatření z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Podporováno je nadále zateplování a výměna oken stávajících domů, výstavba nový rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivní domy), instalace systémů nuceného větrání s rekuperací a podpora obnovitelných zdrojů energie - solární kolektory, fotovoltaické systémy nebo výměna neekologického vytápění za tepelná čerpadla či kotle na biomasu.

Na výměnu zdrojů v NZU je možné žádat pouze ve variantách, kdy jsou v objektu stávajícím hlavním zdrojem lokální topidla nebo případně elektrické vytápění (elektrokotel, elektrické přímotopy) lze nahradit systémem s tepelným čerpadlem. Na všechny ostatní varianty je určen program Kotlíkové dotace.

V případě zateplování konstrukcí a výměny oken lze získat dotaci podle metrů čtverečních daného opatření:

- zateplení obvodových stěn: 500 – 800 Kč/m2

- zateplení střechy: 500 – 800 Kč/m2

- výměna oken a dveří: 2100 – 3800 Kč/m2

- zateplení podlahy na zemině: 700 – 1200 Kč/m2

- zateplení stropů: 330 – 550 Kč/m2

Dotaci na výstavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností lze získat 300 tis. Kč nebo 450 tis. Kč.

Na pořízení nového zdroje lze čerpat dotaci 40 – 80 tis. Kč nebo 50 – 100 tis. Kč pokud bude výměna zdroje realizována spolu se zateplením.

U solárních systémů (fototermika, fotovoltaika) lze získat dotaci od 35 tis. Kč (systémy pouze na ohřev vody) až po 100 tis. Kč na fotovoltaické systém s akumulací energie.

Povinnou přílohou ke každé žádosti je mimo jiné i tzv. odborný posudek, který se skládá z energetického hodnocení a projektové dokumentace.

Energy Centre České Budějovice nabízí nejen poradenství ohledně úspor energií a aktuálních dotačních titulů, ale nabízí i možnost zpracovat Energetické hodnocení pro program NZU, Průkaz energetické náročnosti či Energetické posudky a audity pro jiné dotační programy (IROP, OPŽP, OPPIK). Dále je možné využít měření termovizní kamerou.

Energetičtí poradci ECČB jsou kvalifikovanými odborníky ve svém oboru a jsou začleněni do sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Osobní bezplatné porady probíhají v poradenské místnosti v kanceláři ECČB vždy pondělí a středy 13 – 17h. Je možné objednat si také konzultaci přímo na místě ve vašem domě/bytě, ale v tomto případě je ovšem nutné uhradit honorář energetickému poradci a jeho cestovní náklady - viz ceník na stránkách www.eccb.cz. Případně můžete využít jinou formu konzultace, buďto položit dotaz prostřednictvím webového formuláře nebo zavolat na telefonní číslo: 387 312 580.

Zajímá-li vás problematika úspor energií a využití obnovitelných zdrojů, nabízíme možnost průběžného zasílání aktuálních informací (semináře, exkurze, výstavy, soutěže a další aktivity). V případě vašeho zájmu o zasílání informací můžete využít našeho formuláře.Poradna EKIS 

PONDĚLÍ 13 - 17 hod.

STŘEDA  13 - 17 hod.

Odbornými energetickými poradci jsou Mgr. Bohuslav Čtveráček, EKIS.JPGIng. Zdeněk Krejčí, Ing. Oto Schreiber, Ing. Josef Šťastný, Ing. Jiří Veselý a Ing. Jaroslav Winkler s tím, že se v poradně střídají, vždy je zastoupen jeden z nich. Ke konkrétnímu poradci se můžete předem objednat na telefonním čísle 387 312 580. Přijít můžete i bez objednání, ale vystavujete se riziku, že bude poradce plně vytížen a nebude se vám moci věnovat.

 
Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Nové zelené úsporám, staveb či rekonstrukcí budov, možnosti využití obnovitelných zdrojů a návratnosti investic nebo trápí-li Vás vysoké účty za energie, rádi Vám bezplatně poradíme! Pokud se z časových důvodů nemůžete dostavit na osobní konzultaci do kanceláře ECČB v Českých Budějovicích, zodpovíme Váš dotaz elektronicky.

Pro dotazy, prosím, použijte tento formulář .Klikněte zde.


OOELogo_mR_rdax_500x250.jpgwebarchiv-certifikat-01.pngbanner techsoup.cz
Poslední aktualizace: 09.01.2017

úvodní strana